Integritetspolicy

A. Kontaktinformation för den ansvariga personen och dataskyddsombudet

Den ansvariga i den mening som avses i artikel 4 (7) GDPR är Hoval-gruppen med sitt huvudkontor i Vaduz, Liechtenstein och de företag som tilldelats den. För en översikt över företag som tillhör gruppen, se www.hoval.com.
Du kan nå vår dataskyddsansvarige på dpo@hoval.com.

B. Grundläggande information om behandling av personuppgifter

1. Rättslig grund för behandlingen
 • I den mån vi kräver den registrerades samtycke för behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6 (1) a) GDPR som rättslig grund.
 • Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra ett avtal som den registrerade är part i, fungerar artikel 6 (1) b) GDPR som rättslig grund. Detta gäller också för bearbetningsåtgärder som krävs för att genomföra förhandsavtal.
 • I den mån behandlingen av personuppgifter krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet som vårt företag omfattas av, fungerar artikel 6 (1) c) GDPR som rättslig grund. .
 • Om bearbetning är nödvändig för att skydda våra företag eller en tredje parts legitima intressen och intressena överväger, den berörda personens grundläggande rättigheter och friheter uppfyller inte det förstnämnda intresset, då fungerar artikel 6 (1) f) GDPR som rättslig grund för behandlingen.
2. Lagringstid och dataradering
Den registrerades personuppgifter kommer att raderas så snart syftet och/eller lagstiftningen för lagringen upphör.

3. Sändning och mottagare
Personuppgifterna kommer endast att avslöjas i den utsträckning det är möjligt till alla mottagare som krävs under behandlingen:
 • Vi är skyldiga att lämna ut personlig information när det är nödvändigt för att följa lagar, för brottsbekämpning eller för att följa domstolsbeslut.
 • Vi samarbetar med externa partners i samband med databehandlingen i enlighet med artikel 28 GDPR. Dessa väljs noggrant av oss och avtalas i enlighet med kraven i GDPR och kontrolleras vid behov.
 • Inom företagsgruppen kan informationen behandlas för administrativa ändamål.

En överföring av personuppgifter till länder utanför EU-EES kommer endast att ske om  

 • det finns ett tillräckligt beslut enligt artikel 45 GDPR för det tredje landet, eller
 • lämpliga uppgiftsskyddsåtgärder har överenskommits lagligt med uppgiftsmottagaren, varigenom en kopia av dessa avtal kan begäras på uppgiftsskyddsombudets kontraktadress, eller
 • den registrerade personen har samtyckt till dataöverföringen eller
 • vi har av en annan anledning rätt enligt artikel 49 GDPR till överföring.

C. Detaljer för behandling: tillhandahållande av webbplatsen

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
Varje gång vår webbplats öppnas, behandlar våra webbplatssystem automatiskt data och information från den datorn som ansluts. I samband med detta samlas huvudsakligen följande data in:
 • Information om webbläsartyp och versionen som används,
 • användarens operativsystem,
 • användaren av internettjänst,
 • användarens IP-adress,
 • Datum och tid för åtkomsten,
 • Webbsidor där användarens system går in på vår webbplats,
 • webbsidor som användarens system har tillgång till via vår webbplats.

En lagring av denna information tillsammans med andra av användarens personuppgifter sker inte.

2. Rättslig grund och syfte för databehandlingen
Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 (1) f) GDPR.
Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att webbplatsen ska kunna visas för användaren. För detta ändamål måste till exempel användarens IP-adress behandlas under hela sessionen.
Bearbetning utförs också för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom används data för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten i våra informationstekniska system.

3. Lagringens varaktighet
Data för tillhandahållandet av webbplatsen kommer att raderas efter besöket på vår webbplats. Eventuell ytterligare lagring är möjlig enligt artikel 11 GDPR efter anonymisering. I det här fallet är användarnas IP-adresser dolda så att en tilldelning av den upptagna Beställaren inte längre är möjlig.

4. Möjlighet till invändning
Insamlingen av uppgifterna för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av uppgifterna i loggfiler är avgörande för att webbplatsen ska fungera. Följaktligen finns det ingen möjlighet till invändning från användarens sida.

D. Detaljbearbetning: Användning av cookies och plugins

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.

En detaljerad förklaring av cookies och hur de fungerar kan hittas på webbplatsen "allt om cookies" på: http://www.allaboutcookies.org/

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den använda webbläsaren kan identifieras även efter en sidbrytning.

Följande data lagras och överförs i Cookies:
• Artikel i en kundvagn
• Inloggningsuppgifter
• Språkinställningar
• Sökningar

Dessutom använder vi följande typer av cookies och liknande tekniker på vår webbplats, som möjliggör en analys av användarnas surfbeteende:

Informationen om de användare som samlats in på detta sätt är pseudonymerade av tekniska försiktighetsåtgärder. Därför är en tilldelning av data till den anropande användaren inte längre möjlig. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

Följande plugin är dessutom integrerad på vår webbplats:

När man öppnar webbplatsen med denna plugin överförs användarens data (t.ex. IP-adress etc.) automatiskt till den externa tjänsten. Om användaren också är inloggad på ett konto hos respektive tjänsteleverantör kan innehållet på vår webbplats länkas till respektive profil. Tjänsteleverantören kan tilldela besöket på vår webbplats till användarkontot för den berörda personen. Vi påpekar uttryckligen att vi inte är medvetna om innehållet i den överförda informationen, liksom deras användning av det sociala nätverket

Dessutom är plugins för följande sociala nätverk integrerade på vår webbplats:

Om användaren aktiverar plugin-programmet när han är inloggad på kontot för respektive sociala nätverk, kan innehållet på vår webbplats länkas till respektive profil, detta gör att det sociala nätverket kan tilldela besöket på vår webbplats till den registrerades användarkonto. Vi påpekar uttryckligen att vi inte är medvetna om innehållet i den överförda informationen, liksom deras användning av det sociala nätverket.

Vid åtkomst till vår webbplats kommer användare att informeras av en informationsbanner om användningen av cookies för analysändamål och hänvisas till denna sekretesspolicy. I detta sammanhang finns det också en indikation på hur lagring av cookies i webbläsarinställningarna kan förhindras.

2. Rättslig grund och syfte för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies och för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är ett legitimt intresse för vårt företag i enlighet med artikel 6 (1) f) GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål och plugins är, om användaren har gett sitt samtycke, artikel 6 (1) a) GDPR.

3. Lagringens varaktighet
Cookies lagras på användarens dator och överförs av denna till vår sida. Därför har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan sparade cookies kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt.
Överföring av Flash-cookies kan inte förhindras av inställningarna i webbläsaren, däremot kan det ske genom att ändra inställningarna för Flash Player.

4. Möjlighet till invändning
Användningen av cookies kan stoppas av användaren själv när som helst.

E. Detaljer för behandling: tillhandahållande av nyhetsbrevet

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår webbplats kan man prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. Vid registreringen av nyhetsbrevet överförs data från inmatningsmasken till oss. Dessa är i huvudsak kontaktinformationen för den berörda personen.

Dessutom kommer följande data att samlas in vid registreringen:

 • IP-adressen för den anslutande datorn
 • Datum och tid för registreringen

För behandling av uppgifterna erhålls ditt samtycke under registreringsprocessen och hänvisas till denna integritetspolicy.

Om användaren köper varor eller tjänster på vår webbplats och sätter in sin e-postadress, kan vi därefter använda denna information för att skicka ett nyhetsbrev.

2. Rättslig grund och syfte för behandling
Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna efter registrering av nyhetsbrevet av användaren sker i närvaro av användarens samtycke artikel. 6 (1) a) GDPR.
Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till följd av försäljningen av varor eller tjänster är ett legitimt intresse för vårt företag i enlighet med artikel 6 (1) f) GDPR.
Insamlingen av personuppgifter från användaren används för att leverera nyhetsbrevet och för att informera befintliga kunder om nyheter och information från den ansvarige utgivaren.

3. Lagringens varaktighet
Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändiga för att uppnå syftet med insamlingen. Användarens e-postadress behandlas därför för att skicka nyhetsbrevet tills användaren motsätter sig behandlingen eller drar tillbaka sitt samtycke.

4. Möjlighet till invändning
Prenumerationen på nyhetsbrevet kan avslutas när som helst av den berörda användaren. För detta ändamål finns det i varje nyhetsbrev en motsvarande anvisning. Du kan också när som

F. Detaljer för behandling: Registrering

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

På vår webbplats erbjuder vi användare möjlighet att registrera sig genom att tillhandahålla personlig information. Uppgifterna matas in i en inmatningsmask och överförs till oss och lagras.
Dessa är i huvudsak dina kontaktuppgifter och dina åtkomstdata enligt inmatningsmasken såväl som användarens IP-adress samt datum och tid för registreringen.

2. Rättslig grund och syfte för databehandlingen
Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna sker i närvaro av användarens samtycke artikel. 6 (1) a) GDPR.
Om registreringens syfte är uppfyllandet av ett avtal eller genomförandet av föravtalsmässiga åtgärder är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna artikel 6 (1) b) GDPR.
En registrering av användaren krävs för olika tjänster på vår webbplats.

3. Lagringens varaktighet
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för syftet. Det är då fallet för de uppgifter som samlats in under registreringsprocessen att uppfylla ett avtal eller att genomföra förhandsavtalet om det inte längre finns någon laglig grund för lagringen.

4. Möjlighet till invändning
Användaren har möjlighet att när som helst avaktivera användarkontot genom en begäran till vår dataskyddsansvarige. Kontaktdata kan anpassas och ändras av den berörda personen när som helst på användarkontot.

G. Detaljer för behandling: Kontaktförsök

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
Ett elektroniskt kontaktagande är möjligt via den angivna e-postadressen och kontaktformuläret. I detta fall behandlas de överförda personuppgifterna från användaren och innehållet i korrespondensen.

2. Rättslig grund och syfte för databehandlingen
Den rättsliga grunden för behandlingen av de data som överförs under utskickning av e-post eller ett kontaktformulär är ett legitimt intresse för vårt företag i enlighet med artikel 6 (1) f) GDPR. Beroende på innehållet i korrespondensen och din begäran syftar e-postmeddelandet eller kontaktformuläret till att ingå ett avtal, till exempel är ytterligare rättslig grund för behandling artikel 6 (1) b) GDPR. Behandlingen av personuppgifter i samband med en e-postkontakt eller kontaktformulär tjänar till att behandla korrespondensen och din begäran.

3. Lagringens varaktighet
Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändiga för att uppnå syftet med insamlingen. Om uppgifterna är för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalet, om det inte längre finns någon laglig grund för lagring.

4. Möjlighet till invändning
I händelse av invändningar kan korrespondensen inte fortsättas

H. Detaljer för bearbetning: Deltagande i tävlingen och andra evenemang

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra tävlingar när du vill deltaga i dem. Vi behandlar dina kontaktuppgifter för deltagande i tävlingar. Beroende på tävlingens utformande kommer ytterligare uppgifter som foton eller liknande att behandlas.

2. Rättslig grund och syfte för uppgiftsbehandling
Denna behandling sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) a) GDPR för deltagande i tävlingen. Dina personuppgifter kommer att behandlas tills du återkallar ditt samtycke. Om du deltar i en tävling behandlar vi dina personuppgifter så att vi kan överföra priset till dig vid behov och för att uppfylla deltagarvillkoren. Denna behandling sker på grundval av artikel 6.(1) b), uppfyllelse av vårt giltiga avtalsförhållande.

3. Lagringstid
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in eller om villkoren för deltagande inte uttryckligen innehåller andra bestämmelser (vidare användning av bilder, till exempel).

4. Återkallande av samtycke eller tillbakadragande från tävlingen
I händelse av återkallande kan de inte längre övervägas för tävlingen.

I. Den registrerades rättigheter

Användaren har rätt till information om de berörda personuppgifterna såväl som till korrigering, radering, begränsning eller invändning och rätten till dataportabilitet. Han kan lägga fram sin rätt till vårt dataskyddsombud, som kommer att granska och behandla denna begäran.

J. Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Användaren kan när som helst hävda sin rätt till att överklaga till vår behöriga tillsynsmyndighet.

K. Ändringar i integritetspolicyn

Vår affärsverksamhet kan förändras ständigt, på grund av detta ändras denna sekretesspolicy då och då. I det här fallet publicerar vi den uppdaterade integritetspolicyn med ett nytt versionsdatum på den sista raden. Vid fortsatt användning antar vi att den nya versionen har godkänts av användaren.

Senast uppdaterad. 12 januari 2021